วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ตามแนว มคอ. 3

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ตามแนว มคอ. 3
1. สามารถเตรียมตัวในการนำเสนอโครงงานในแบบต่างๆ ได้ 
2. สามารถนำความรู้อื่นๆ มาบูรณราการในศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถนำไปประยุกต์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้อาจารย์แชร์เอกสารการสอนทั้งหมดในตลอดภาคการเรียน เพื่อจะจะได้ศึกษาก่อนเข้าเรียน
2. อยากให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนระหว่างกลุ่มกัน เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาที่ควรแก้ไข

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 10ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ :
 ให้แต่ละทีมนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของแต่ละทีม โดยอาจารย์จะเสนอแนะหลังจากนำเสนอเสร็จ
- อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP 
- โดยอาจารย์ได้ให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูลของแต่ละทีมใน php myAdmin

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 9ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ :
ทดสอบหลังเรียน  ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น
บรรยายโดยอาจารย์ http://elearning.yru.ac.th/elearning/mod/folder/view.php?id=8857
 โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้
1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
4. การสร้างฐานข้อมูล
5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
6. การเพิ่มข้อมูล
7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
9. การแสดงข้อมลู
10.การแก้ไขข้อมลู
11.การลบข้อมูล
12. บทสรุป
นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และโปรแกรม Cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม โดยให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6
1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน
คำตอบ

2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12
คำตอบ

3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   ถ้าคะแนนรวม
        0-49 เกรด F
        50-59 เกรด D
        60-69 เกรด C
       70-79 เกรด B
       80-100 เกรด A
คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน
สมมติ 78
คำตอบ

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 8 : การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วย PHP เบื้องต้นและเชื่อมต่อฐานข้อมูล

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 8

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
·       ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ 
            -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย 
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                   ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ
           เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
           ดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
·       อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซตด้วย PHP เบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้           
1. แนะนําภาษา                                                                                                
2. ขั้นตอนการทํางานของ PHP
3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP
6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
10. ตัวดําเนินการ
11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while

16. บทสรุป


วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management For Education) ครั้งที่ 7 สรุปได้ดังนี้วันนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม ซึ่งทีมของของข้าพเจ้า มีชื่อทีมว่า ครูปิ่นโต ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้
นางสาวสอลีห๊ะ            สุและเลาะ       รหัส  405709003
นายอิมรอน                สุหลง             รหัส  405709007
นางสาวเบญจวรรณ       พุทธฤทธิ์        รหัส  405709011
นางสาวโซฟียา             เปาะจิ            รหัส  405709012
นางสาวอัสมะ              มะเร๊ะ            รหัส  405709034
นายนิรสลัน                จิใจ               รหัส  405709038
ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนบ้านอ้อน         นายอนันต์ ทะจะกัน เป็นผู้พัฒนา โดยมีผู้นำเสนอเสนอสาระสำคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้
-          ชื่อระบบ
-          ผู้พัฒนาระบบ
-          วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
-          ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
-          ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
-          ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-          ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.       กำหนดปัญหา
2.       การวิเคราะห์
3.       การออกแบบ
4.       การพัฒนา
5.       การทดสอบ
6.       การติดตั้ง
-          เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านฮาร์ดแวร์ และด้านซอฟต์แวร์ และการใช้แบบสอบถาม
-          ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
-          ผลการประเมินหรือการนำระบบไปใช้
-          ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
-          แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน
และช่วงสุดท้ายของการนำเสนอของทุกทีม อาจารญ์ผู้สอน ดร.ศิริชัย นามบุรี มีการเสนอแนะเกี่ยวกับนำเสน เช่นการใช้ภาษา เป็นต้น และเนื้อหาบนสไลค์ เช่น พิมพ์ผิด เนื้อหาแน่นไป เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management For Education) ครั้งที่ 6 สรุปได้ดังนี้วันที่ 26 ม.ค.60 นัดพบกันสำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) ขั้น 1 เวลา 08.30 น. แล้วทำการแยกห้อง ห้องละ 1 กลุ่ม ชั้น 3 - 4 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Team-based Learning: TBL ทำการสืบค้นหนังสือในห้องสมุด และจัดทำโครงงาน บทที่ 1 และบทที่ 2 พร้อมทำงานมอบหมายของทีมในบทที่ 3
สำหรับกลุ่มของดิฉันกลุ่ม “ครูปิ่นโต” ได้แบ่งหน้าของแต่ละคน เพื่อให้สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ได้วางไว้ ซึ่งมีสมาชิกที่มาทำงานร่วมกัน มีดังนี้
นางสาวสอลีห๊ะ            สุและเลาะ       รหัส  405709003
นายอิมรอน                สุหลง             รหัส  405709007
นางสาวเบญจวรรณ       พุทธฤทธิ์        รหัส  405709011
นางสาวโซฟียา             เปาะจิ            รหัส  405709012
นางสาวอัสมะ              มะเร๊ะ            รหัส  405709034
นายนิรสลัน                จิใจ               รหัส  405709038


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 5 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 5


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
                          - ทำแบบทดสอบ Pretest บทที่ 3
                          - อธิบายเกี่ยวกับหลักการทำโครงงานเบื้องต้น และแนะนำแบบฟอร์มในการสร้างโครงงาน
                          - บรรยายเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 Project Based Learning 
                          - สอนหลักการใช้ HTML เบื้องต้น บนเว็บ HTML Tutorial และให้ฝึกปฎิบัติเขียนเว็บด้วยภาษา  HTML และภาษา PHP เบื้องต้น
อาจารย์กำหนดรายละเอียดที่จะต้องเขียนบนเว็บ


เขียนเว็บด้วยภาษา HTML เบื้องต้น


ผลลัพธ์ที่ได้

                           - มอบหมายการบ้านบทที่ 3 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยให้ทำงานเป็นทีม ศึกษาจากเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สรุป และจัดทำเป็นสไลด์ นำเสนอในคาบต่อไป