วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 13

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  6

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


             วันที่ 8 พฤษจิกายน 2560 ได้มีการนำเสนอการดำเนินการทำโครงงานของแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ซึงแต่ละทีมได้นำเสนอ ดังนี้กลุ่มที่ 1 Believe (สไลด์นำเสนอ)กลุ่มที่ 2 Together (สไลด์นำเสนอ)
กลุ่มที่ 3 Priceless (สไลด์นำเสนอ)
กลุ่มที่ 4 Memory (สไลด์นำเสนอ)

กลุ่มที่ 5 Ability (สไลด์นำเสนอ)

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  12

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


          วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางทีม Ability ได้นัดสมาชิกในทีมมาทำโครงงานที่อาจารย์มอบหมายใน e-Learning ในห้องสมุด ซึ่งหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้แต่ละคนศึกษาหัวข้อแล้วนำมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นนำคำตอบมาเขียนในแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บสรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  11

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

     
         วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์ได้สอนชดในรายวิชา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ห้อง 25-302 เวลา 09.00 น.-14.30 น. โดยเนื้อหาสาระสามารถสรุปได้ ดังนี้ 


                           1) แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning
                           2) การเขียนรายงานโครงงาน
                           3) การเตรียมการนำเสนอ
                           4) การเตรียมตัวสอบปลายภาคสรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  10

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


          วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น.  อาจารย์มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละห้อง เพื่อให้แต่ละทีมดำเนินการเขียนโครงงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
              
               1) เตรียมศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ตามลิงก์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 6 รายละเอียด Project               
               2) แบบรายงานผลศึกษาโครงงาน ของทีม Ability สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 9
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

  • สรุปผลการเรียนรู้จากงานวิจัยที่อาจารย์ได้มอบหมายหัวข้อใน E-Leaning ซึ่งทางทีม Believe ได้ศึกษางานวิจัยด้านการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเว็บ (Collaborative Lerning on Web) 
  • ในการนี้หัวหน้าทีมได้มอบหมายให้สมาชิกในทีมไปศึกษาเรื่องวิจัยดังกล่าวและแบ่งหัวข้อเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอโดยการถ่ายวีดีโอ แล้วส่งวีดีโอใน Google plus รายวิชา 


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 8
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

  •  แนะนำการใช้งานโปรแกรม EXE  เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยนำเนื้อหาจากหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาพัฒนาในโปรแกรม EXE ซึ่งผู้เรียนได้เตรียมเนื้อหามาแล้ว
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 7

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  7

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 


                      วันที่ 14 กันยายน 2560  อาจารย์ได้สอนบทที่ 3 ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอน
             ผ่านเว็บ มีดังนี้ 

                           - แนะนำ HTML ด้วยการสาธิตการใช้งาน
                                      - การประยุกต์ใช้ HTML ในบล็อก
                                         - ดาวน์โหลดโปรแกรม exelearning 
                                         - สาธิตการใช้งานโปรแกรม exelearning
                                         - มอบหมายงาน
                                               1. ค้นคว้าข้อมูลตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อโปรเจคที่ได้เลือกไว้ โดยกลุ่ม Ability ได้หัวข้อ M-Learning จัดทำวิดีโอพรีเซนท์ส่งอาจารย์
                                               2. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะทำในโปรแกรม exelearning ตามโครงงานของทีม

การสร้างตาราง

การสร้างหน้าล็อคอิน


การประยุกต์ใช้ในบล็อก
หน้าต่างโปรแกรม exelearning